Transfer pricing news

  • Lyubka Tzenova VUZF University
Keywords: transfer pricing, the arm's length principle, BEPS, the EU Joint Transfer Pricing Forum

Abstract

This article explores the reasons and the need to introduce transfer pricing at EU Member State level.

Author Biography

Lyubka Tzenova, VUZF University

Assos. Prof.  PhD

References

Минкова, Г. (2012). Данъчни задължения. София: Сиела, 396 с. ISBN 978-954-28-1086-5.

Михайлова – Големинова, С. (2017). Финансови правни отношения в системата на публичните средства от ЕСИФ. София: Сиела, 276 c. ISBN 9789542823940.

Mihailova-Goleminova, S. (2018). Accession negotiation challenges facing candidate countries in the field of taxation. // Зборник радова правног факултета у Нишу, LVII, 2018, № 79, с. 115-140. ISSN 0350-8501.

Mihailova-Goleminova, S. (2018). Challenges Facing Member States and Candidate Countries of the European Union in the Field of Taxation. София: Сиела, 296 c. ISBN 978-954-28-2734-4.

Михайлова – Големинова, С. (2019). Предизвикателства пред държавите членки и кандидатките за членство в Европейския съюз в областта на данъчното облагане и финансовото право. София: Сиела, Норма- АД, 355 c. ISBN 978-954-2850-1.

Стоянов, Ив. (2011). Механизъм за управление на публичните финанси. София: Фенея, 316 с. ISBN 978-954-9499-74-2.

Ценова, Л., (2012). Европейско данъчно право. София: Фенея, 160 с. ISBN 97895461916300.

Ценова, Л. (2015). Нови правила за автоматичния обмен на финансова нформация, Единадесетата международна научна конференция на младите учени на тема: „Икономиката на България и Европейския съюз:конкуретноспособност и иновации“, УНСС, Финансово-счетоводен факултет, 15 декември 2015 г., София, ISBN 978-954-8590-35-8с.217-224.

Ценова, Л. (2017). Данъчно облагане - съвременни тенденции, София: Авангард Прима, 178 с., ISBN 978-619-160-901-7.


Abstract views: 57
PDF Downloads: 71
Published
2019-10-30
How to Cite
Tzenova, L. (2019). Transfer pricing news. VUZF Review, (3), 50-58. Retrieved from http://papersvuzf.net/index.php/VUZF/article/view/88
Section
Articles