The rules of the VAT system in the prism of complex / package delivery

  • Zdravka Angelova-Vidolova Institute of Certified Public Accountant
Keywords: indirect taxation, barter, leasing, tourist service, tourist visit, principle of destination

Abstract

The article discusses the features of complex/package de livery as a single delivery with its own autonomous nature and VAT treatment in terms of ECJ decisions.

Author Biography

Zdravka Angelova-Vidolova, Institute of Certified Public Accountant

Certified Public Accountant

References

Решение от 27 септември 2012 г., Field Fisher Waterhouse LLP/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, C-392/11;

Решение от 29 март 2007 г., Aktiebolaget NN/Skatteverket, C-111/05;

Решение от 19 ноември 2009 г., Don Bosco Onroerend Goed BV/Staatssecretaris van Financiën, C-461/08;

Решение от 2 декември 2010 г., Everything Everywhere Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, C-276/09;

Решение от 21 февруари 2008 г., Ministero dell'Economia e delle Finanze/Part Service Srl, C-425/06;

Решение от 27 октомври 2005 г., Levob Verzekeringen BV и OV Bank NV/Staatssecretaris van Financiën, C-41/04;

Решение от 25 февруари 1999 г., Card Protection Plan Ltd (CPP)/Commissioners of Customs & Excise, C-349/96;

Решение от 10 март 2011 г., Finanzamt Burgdorf/Manfred Bog и др., C-497/09;

Решение от 16 април 2015 г., Minister Finansów/Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie, C-42/14;

Решение на СЕС от 29 юни 2017 г., Solar Electric Martinique SARL/ Ministre des Finances et des Comptes publics, С-303/16;

Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1);

Директива 2008/8/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 г. за изменение на

Директива 2006/112/ЕО по отношение на мястото на доставка на услуги (OВ L 44, 20.2.2008 г., стр. 11);

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на мястото на доставка на услуги (ОВ L 284, 26.10.2013 г., стр. 1);

Международните насоки относно ДДС/данъците върху стоките и услугите, разработени от ОИСР;

Закон за данък върху добавената стойност;

Указание на Министерство на финансите № УК-2/10.07.2012 г. относно прилагането на ЗДДС в случаите на доставки, свързани с туристически услуги;

Обяснителни бележки относно влизащите в сила през 2017 г. правила на ЕС в областта на ДДС за мястото на доставка на услуги, свързани с недвижими имоти

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на мястото на доставка на услуги.


Abstract views: 43
PDF Downloads: 107
Published
2019-10-30
How to Cite
Angelova-Vidolova, Z. (2019). The rules of the VAT system in the prism of complex / package delivery. VUZF Review, (3), 59-74. Retrieved from http://papersvuzf.net/index.php/VUZF/article/view/89
Section
Articles