Economic analysis of passenger transport at polish airports before and during the Covid-19 pandemic

Keywords: analysis, pandemic, airport, passenger transport, COVID-19

Abstract

The subject of the article is the economic analysis of passenger transport at polish airports before and during the COVID-19 pandemic. Air transport is considered as an integral part of polish transport system, which significantly increased the dynamism of service development, after joining the European Union by Poland. Along with the globalization of production and international economic exchange, the demand for efficient communication between airports is increasing. During the initial phase of the pandemic, the passenger transport had stopped altogether and afterwards was significantly weaker compared to the times prior to the pandemic. It was caused by the closure of borders and partial suspension of transport connections. One of the key tasks for airports is the provision of passenger service at the appropriate level. The level of passenger service can be considered satisfying his needs in terms of quality, punctuality, comfort and reliability. Important issues in ensuring the appropriate quality of service is the possibility for the passenger to choose more than one airport, as well as the profit from non-aviation activities. One of the most important factors influencing the passenger service process is the activity of air carriers, staff and management of the airport, as well as services located within the airport. As a consequence of spreading the coronavirus (COVID-19) worldwide and the actions taken by the authorities, the demand for international traveling at polish airports ceased to exist at the time. The article presents an economical analysis of passenger transport before and during the pandemic.

Author Biography

Marek Magniszewski, Rzeszów University of Technology

Dr, Faculty of Management

References

Chabiera, S. (2017). Centralny Port Lotniczy – studium z zakresu zarządzania rynkiem lotniczym w Polsce [w:] Infolotnicze, red. K. Kustka, Wydawnictwo Infolotnicze, Poznań.

Chen, N. (2020). Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study [w:] The Lancet 395 (10223), red. R. Horton, Wydawnictwo Elsevier, Londyn.

Czownicki, I., Kaliński, D., Marciszewska, F. (1992). Transport lotniczy w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.

Gerlach, J., Gil, M. (2018). Efektywność przedsiębiorstwa w teorii ekonomii, – która z definicji najlepiej oddaje istotę zagadnienia? [w:] Współczesne problemy ekonomiczne nr 2/2018 (18), red. A. Bretyn, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Huderek-Glabska, S. (2017). Co oznacza sukces portu lotniczego i kiedy ma wpływ na gospodarkę miasta i regionu? [w:] Przegląd Komunikacyjny nr 11, red. A. Szydło, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej.

Jafernik, H., Krasuski, K., Michta, J. (2016). Assessment of suitability of radionavigation devices used in air [w:] Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. 2016, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Kaliński, J. (2020). Lotniska komunikacyjne w Polsce po 1918 roku [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace historyczne 147, red. Z. Zblewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Kierzowski, A. (2011). Model czasu obsługi naziemnej statku powietrznego [w:] Logistyka nr 6, red. M. Koralewski, Wydawnictwo Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania, Warszawa.

Kopczyński, M. (2005). Podstawy statystyki. Podręcznik dla humanistów, Oficyna Wydawnicza „Mówią Wieki”, Warszawa.

Koźlak, A. (2008). Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Krzykowska, K., Kruszyna, R., Siergiejczyk, M. (2014). Analiza porównawcza systemów lądowania [w:] Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport. Z. 102., Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Kupiec, L. (2010). Podstawy logistyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.

Malindzak, D., Gazda, A. (2011). Podstawy teorii logistyki w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.

McCollum, D., Gould, G., Greene, D. (2009). Greenhouse gas emissions from aviation & marine transportation: mitigation potencial & policies, Wydawnictwo Pew Center on Global Climate Change, Los Angeles.

Mendyk, E. Ekonomika transportu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Logistyki, Poznań.

Olipra, Ł. (2010). Inwestycje w infrastrukturę lotnicza, jako czynnik rozwoju gospodarczego miast i regionów [w:] Acta UniversitatisLodziensis. Folia Oeconomica. Volume 246, red. M. Plich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Pyrć, K. (2015). Ludzkie koronawirusy [w:] Postępy Nauk Medycznych 28, red. A. Gortat, Wydawnictwo Medyczne Borgis, Warszawa.

Rekowski, M. (2011). Tendencje rozwojowe współczesnych portów lotniczych [w:] Regionalne porty lotnicze w Polsce – charakterystyka i tendencje rozwojowe, red. M. Rekowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Wydawnictwo Światowej Organizacji Zdrowia, Genewa 2020.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 25 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty, w związku z pandemią COVID-19.

Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1287).

Rożej, A., Stocha, J., Stromecka, A., Śliżewska, J. (2018). Obsługa podróżnych w portach i terminalach. Część 1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Rucińska, D., Ruciński, A., Tłoczyński, D. (2012). Transport lotniczy. Ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Sipiński, D., Czerniak, A., Fredrych, M., Wajda, P., Kaczmarek, T. (2019). Centralny Port Komunikacyjny. Jak zbudować hub lotniczy?, Wydawnictwo polityka.pl, Warszawa.

Słowiński, B. (2008) Wprowadzenie do logistyki, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.

Szymańska, E. (2010). Efektywność przedsiębiorstw – definiowanie i pomiar [w:] Roczniki nauk rolniczych, Seria G, T. 97.z. 2. Ekonomika Rolnictwa, red. S. Stańko, Wydawnictwo Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa.

Ustawa Prawo Lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 130, poz. 1112 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. – O publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2011 nr 5 poz. 13).

Wilczyńska-Strawa, A. (2017). Podstawowa terminologia i typologia w zakresie obsługi naziemnej dla potrzeb zarządzania w porcie lotniczym [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, seria Administracja i Zarządzanie. Nr 115, red. M. Wójcik-Augustyniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce.

Wilczyński, R. (2014). Pomiar efektywności a cele przedsiębiorstw [w:] Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 803. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 66, red. W. Gos, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Winston C., de Rus G. (2008) Aviation infrastructure performance. A study in Comparative Political Economy, Wydawnictwo Brooklings Institution Press, Waszyngton.

Załącznik 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. LOTNISKA. Tom I. Projektowanie i eksploatacja lotnisk, Wydawnictwo Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego – ICAO, Kanada 2016.

Zhou, P. (2020). A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin [w:] Nature 579 (7798), red. R. Smith, Wydawnictwo Springer Nature Limited, Los Angeles.

Zhu N. (2020). A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China [w:] The New England Journal of Medicine 382 (8), red. E. J. Rubin, Wydawnictwo Massachusetts Medical Society, Waltham.

Abstract views: 34
PDF Downloads: 22
Published
2022-06-28
How to Cite
Magniszewski, M. (2022). Economic analysis of passenger transport at polish airports before and during the Covid-19 pandemic. VUZF Review, 7(2), 116-126. https://doi.org/10.38188/2534-9228.22.2.12
Section
Articles