Family firms in Poland. The impact of the Covid-19 pandemic on the economic and financial situation of selected family firms

Keywords: family firms, covid-19, state and local government funding

Abstract

Every business in Poland was affected by the crisis caused by the Covid-19 pandemic. The negative impact on industries varied, this was due to the specifics of each industry, such as providing direct-to-consumer services. Pandemic restrictions caused such companies to not function and often declare bankruptcy and close down in the market. In the study, the author focused on family businesses, which have their own characteristics and 99% are micro and small businesses. What because of their low level of savings, they operate in monthly accounts, using the principle of "from 1 to 30 each month". The reason for this is the low level of savings and profit generation. As a result, this type of companies is not immune to the negative factors that determine the functioning of family businesses. The purpose of the author's study was to obtain information on what are the effects of the pandemic in companies that are among some of the most affected industries in the economy. For this purpose, the researcher conducted a study using the interview method. With the information obtained in the qualitative research, the research objective was achieved. The result of this work was the recommendations placed at the end of the publication.

Author Biography

Izabella Kęsy, University of Economy in Bydgoszcz

MA, Lecturer

References

Allouche J., Amann B., Jaussaud J., Kurashina T. (2008). The Impact of Family Control on the Performance and Financial Characteristics of Family Versus Nonfamily Businesses in Japan: A Matched-Pair Investigation, pp. 33-79.

Allouche J., Amann B. (2000). L’entreprise Familiale: Un état de l’art. Finance, 3(1). p. 316.

Anderson R. C., Reeb D. M. (2003). Founding-Family Ownership and Firm Performance: Evidence from the S&P 500. Journal of Finance, 58(3). p. 1301- 1327.

Beyer K. (2012). Od epoki agrarnej po gospodarkę opartą na wiedzy, Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Nr 30, Szczecin, p. 11.
Benavides Velasco C. A., Quintana García C., Guzmán Parra V. F. (2013). Trends in family business research, Small Business Economics, vol. 40, issue 1. p. 1.

Birley S. (2001). Owner-Manager Attitudes to Family and Business, Issues: A 16 Country Study. pp. 63–76.

Björnberg Å., Elstrodt H.-P., Pandit V. (2018). The Family-Business Factor in Emerging Markets, MCKINSEY & CO., https://www.mckinsey.com/globalthemes/winning-in-emerging-markets/the-family-business-factor-in-emerging-markets [Acess: 2022-03-15]

Czystowski R. (2022). Koronawirus w woj. lubuskim: liczba nowych zachorowań 16 lipca, 300Gospodarka, 300gospodarka.pl/live/koronawirus-lubuskie-liczba-nowych-zachorowan [Acess: 2022-05-02].

Debarliev S., Janeska-Iliev A. (2015). Family business characteristics and differences: some insights from the developing countries, The Eleventh International Conference:“Challenges of Europe: Growth, competitiveness and inequality”, Publisher University of Split. p. 40.

Graves C. R. (2006). Venturing beyond the backyard: An examination of the internationalization process of Austrian small-domatium-sized family-own manufacturing company. Doctoral dissertation, The University of Adelaide. p. 11-12.

Handler W. C. (1992). The Succession Experience of the Next Generation, Family Business Review, 5 (3).

Handler W. (1988). Methodological issues and considerations in studying family businesses, “Family Business Review”, nr 2. pp. 257–276.

Harms H. (2014). Review of Family Business Definitions: Cluster Approach and Implications of Heterogeneous Application for Family Business Research, Hamburg Institute of International Economics, Hamburg. pp. 300–302.

Hernandez Linares R., Sarkar S., Cobo M. J. (2018). Inspecting the Achilles heel: a quantitative analysis of 50 years of family business definitions, Scientometrics, Vol. 115, Issue 2, No 15. p. 934.

Safin K. (2007). Przedsiębiorstwo rodzinne – ujęcie modelowe, w: Zarządzanie i Marketing 10, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej.

Shaker M.C., Astrachan J.H. (1996). Myths and Realties: Family Businesses’ Contribution to the US Economy – A Framework for Assesing Family Business Statistic, „Family Business Review”, Vol. 9, No. 2. p. 107–119.

Sharma P., Chrisman J. J., Chua J. H. (1997). Strategic Management of the Family Business: Past Research and Future Challenges, Family Business Review, Vol. 10 (1). p. 13.

Stolarczyk-Ambroziak E. (2020). Kształcenie ustawiczne w procesie tworzeni społeczeństwa uczącego się i gospodarki opartej na wiedzy, www.mentor.edu.pl/artykul/index/numer/2/id/ [Acess: 2022-04-15]

Sułkowski Ł. (2015). Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie rodzinnym, mikro.univ.szcze- cin.pl/bp/pdf/59/5.pdf, p. 1. [Acess: 2022-05-08]
Sułkowski Ł., Marjański A. (2011). Firmy rodzinne. Jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń. p. 14.

Sułkowski Ł. (2014). Firmy rodzinne – współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej, „Przedsiębiorczość i zarządzanie”, Tom XIII, Zeszyt 7, p. 107.
Toffler A. (1985). Trzecia fala, PIW, Warszawa. p. 33.

Żukowska J. (2013). Polskie firmy rodzinne a kryzys, zasoby Internetu: www.firmyrodzinne.pl/index. php.polskie-firmy-rodzinne-a-kryzys, p. 1. [Acess: 2022-04-12].

PMI By IHS Markit (2020). https://www.markiteconomics.com/public?language=pl, 10.07.2020. [Acess: 2022-04-12]

Ustawa z 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568); Ustawa z dnia 16.04.2020 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695); Ustawa z 14.05.2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875); Ustawa z 19.06.2020 o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1086).

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze (2020). zielonagora.praca.gov.pl, 15.07.2020. [Acess: 2022-04-12].

Abstract views: 35
PDF Downloads: 35
Published
2022-06-28
How to Cite
Kęsy, I. (2022). Family firms in Poland. The impact of the Covid-19 pandemic on the economic and financial situation of selected family firms. VUZF Review, 7(2), 152-162. https://doi.org/10.38188/2534-9228.22.2.16
Section
Articles