Competencies of top management, and the needs of 21st century enterprises in a VUCA world

Keywords: top management, strategic competence, professional competence, social competence, VUCA

Abstract

Modern management styles are a response to the changing environment, chaos, turmoil and reality, including generational changes and the resulting different requirements and approaches to reality. Therefore, it is obvious that more and more is expected from leaders. In the countries of the European Union the necessity of changes is being noticed not only in the environment, but also in all areas of economic life, management, social relations and political conditions. More and more often we hear about the "new normal", about a chaotic and uncertain reality in which the old, known and liked solutions cannot be used. All this has to do with the new challenges and modern approaches emerging in organizations, which are forced by, among other things: the new space of state devices, diversity of generations, digitalization, globalization and technological acceleration. Every day we witness the appearance of a huge amount of new information and it is increasingly difficult to select those most important for the organization. Permanent change makes marketing strategies and the whole strategic planning process shaky. Practically, in the world of managers, the statement "the world has gone mad" or "the world is standing on its head" is no longer used, more often we hear "VUCA World".

Author Biography

Marek Wolanin, VUZF University

Doctorant

References

Adamska M. (2013). (red.), Przewodnik po sukcesji w firmach rodzinnych. Kompendium wiedzy, Wyd. PM, Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o., Kraków.

Ali M. (2005). Marketing i public relations w małej firmie, Wydawnictwo Helion, Gliwice.

Armstrong M. (2005). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Baker F.B., Kim S. (2004). Item Response Theory. Parameter Estimation Techniques. 2-nd Ed., Revised and Expanded, New York–Basel, Tay-lor & Francis Group.

Bujak A., Szot W. (2009). Logistyczna obsługa klienta we współczesnej gospodarce, [w:] Funkcjonowanie systemów logistycznych, Tom II., red. nauk. J. Jaworski, A. Mytlewski, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej, Gdańsk.

Cannella A.A. Jr., Monroe M.J. (1997). Contrasting Perspectives on Strategic Leaders: Toward a More Realistic View of Top Managers, “Journal of Management” 1997, No. 23, pp. 213–237.

Fazlagić J. (2012). Kształtowanie kompetencji przywódczych w sektorze usług jako wyzwanie dla szkolnictwa wyższego; UE w Poznaniu, ZN Uniwersytet Szczeciński, nr 722, Ekonomiczne problemy usług nr 95.

Filipkowska A., Jurek P., Molenda N. (2004). Pakiet kompetencyjny. Metodologia i narzędzia, Wydawnictwo ProFirma, Sopot.

Goleman D., (2000). Leadership That Gets Results, „Harvard Business Review”.

Grifin R.W. (2002). Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.

Grudzewski W., Hejduk I. (2004). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa.

Guillot W. M. (2003). Strategic leadership: Defining the challenge, “Air and Space Power Journal”, Winter.

Harris J., De Long D. W. (2001). Do You Have What It Takes To Be an E-manager?, Strategy and Leadership.

Hoffer W., Schendel Ch. (1978). (red), Strategic Management: A New View of Business Policy and Planning, Little, Brown, Boston.

Hoffmann T. (2010). Talent Club- Raport Polski Menedżer 2010, Diners Club Polska.

Johansen B. (2012). Leaders Make the Future: Ten New Leadership Skills for an Uncertain World Hardcover Illustrated, May 7.

Johansen B. (2017). The New Leadership Literacies: Thriving in a Future of Extreme Disruption and Distributed Everything Hardcover – Illustrated, September 5.

Johansen R., Johansen B. (2007). Get There Early, Sensing the Future to Compete in the Present, Judek R. Świat VUCA – co to takiego?, https://bonaverba.com.pl/vuca-co-to-takiego/ z dn. 23.01.2021.

Judek R. (2019). Świat VUCA – jak być liderem w zmiennym i niepewnym środowisku biznesowym?

Judek R. (2020). Przywództwo transformujące w świecie VUCA, http://www.production manager.pl/2020/04/14/przywodztwo-transformujace-w-swiecie-vuca/, 16.12. 2020.

Kacprzak M., Król A., Gralak K. (2012). Talent management as an element of an advisory proces, [w:] Management – Leadership – Strategy – Competitiveness. Proceedings of the International Conference on management Human Resources, Gödöllö, Hungary.

Kacprzyk M., Król A. (2014). Strategiczne kompetencje kadry menedżerskiej a rynek pracy / Strategic competence of management team and labor market, Zarządzanie, teoria i praktyka.

Katz R. L. (1974). The Skills of an Effective Administrator, Harvard Business Review.

Kazak M. (2017). Kompetencje menedżerskie we współczesnej organizacji, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków.

Kearney A. T. (1991). Inc., Improving quality and productivity in the logistics process: achieving customer satisfaction breakthroughs, Council of Logistics Management, Chicago.

Konecki K. (2021). Pozyskiwanie pracowników o strategicznych kompetencjach, Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, http://qsr.webd.pl/KKonecki/publikacje/ publikacja1.html, 14.01.2021.

Koszewska K. (2014). Co to są kompetencje społeczne?, Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny Meritum, https://www.mscdn.pl/mscdn2018/images/pdf/Dobre_praktyki/730_art.pdf, z dn. 22.01.2021.

Kuc B. R. (2008). Zarządzanie doskonałe, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa.

Lake N. (2002). The Strategic Planning Workbook, Kogan Page Limited, UK.

Lévy-Leboyer C. (1997). Kierowanie kompetencjami. Bilans doświadczeń zawodowych, Poltext, Warszawa.

Masłyk-Musiał E. (2005). Zarządzanie kompetencjami w organizacji, Wyższa Szkoła Menedżerska Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Mazurek Kucharska B. (2018). Przywództwo akademickie w sytuacji zmiany i niepewności, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów.

Michalski D., Bułka E. (2022). VUCA w sektorze budowlanym, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, https://www.controllingirachunkowosc.pl/finanse/vuca-w-sektorze-budowlanym, 28.04.2022r.

Nachawandi A. (2009). The Art and Science of Leadership, 5th, Pearson Education. Upper Saddle River, New Jersey.

Nawrat D. (2013). Kształtowanie kompetencji innowacyjnych w świetle badań biografii menedżerów, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XIV, z. 4, Wydawnictwo SAN, Łódź.

Oleksyn T. (2010). Zarządzanie kompetencjami, Oficyna Wolters Kluwer Busineess, Warszawa.

Oleksyn T. (2014). Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Opis uniwersalnych kompetencji menadżerskich (2019). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Perchuda K. (2000). Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, red. K. Perechuda, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.

Pocztowski A. (2003). Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.

Rakowska A., Sitko – Lutek A. (2000). Doskonalenie kompetencji menedżerskich. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Rath T., Contchie B. (2008). Strengths-Based Leadership, Gallup Press, New York.

Rogozińska-Pawelczyk A., (2006). Kompetencje w organizacji, аста universitatis lodziensis folia oeconomica.

Rubin J. (2022). 4 sposoby na zarządzanie w świecie VUCA, https://zmiana.edu.pl/4-sposoby-zarzadzanie-swiecie-vuca/
Seale, A. (2019). Transformująca obecność, Galaktyka, Katowice.

Stoner A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. (2001). Kierowanie, PWE, Warszawa.

Van der Linden W., Glas C.A.W. (2003). Computerized Adaptive Testing. Theory and Practice, Dordrecht-Boston-London, Kluwer Academic Publishers.

Wałkowiak R. (2006). Rozwój kompetencji menedżerskich [w:] Edukacja ekonomistów i menedżerów, problemy, innowacje, projekty, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

Whetten D., Cameron K, Woods M. (2000). Developing management skills for Europe. Harlow, Essex: Pearson Education.

Winterton J., (2009). Competence across Europe: highest common factor or lowest common denominator?, Journal of European Industrial Training, 33, Issue.

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE); L 394/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.12.2006.

Ziółkowski P. (2014). Wybrane kompetencje społeczne, skrypt dla studentów, WSG, Bydgoszcz.

Abstract views: 57
PDF Downloads: 57
Published
2022-06-28
How to Cite
Wolanin, M. (2022). Competencies of top management, and the needs of 21st century enterprises in a VUCA world. VUZF Review, 7(2), 170-182. https://doi.org/10.38188/2534-9228.22.2.18
Section
Articles